NEZISKOVÁ ORGANIZACE

Představení projektu

Projekt má za cíl vytvořit a ověřit školní výukový program zaměřený na podporu rozvoje kompetencí k udržitelnému rozvoji, včetně digitálního interaktivního vzdělávacího zdroje určeného pro žáky druhého stupně ZŠ. 

Tématem vzdělávacího programu bude téma udržitelnosti v kontextu města Prahy. 
 
Vzdělávací program bude zohledňovat potřeby a dovednosti žáků dle jednotlivých ročníků a zohlední i potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
Vzdělávací program bude využívat metodu tzv. místně zakotveného učení. 
 
Projekt dále ověří vytvořený vzdělávací program a vytvoří metodiku pro práci s vytvořeným digitálním vzdělávacím zdrojem.       

Výstupy projektu a digitální vzdělávací zdroj dostupný zde.

Pro koho je projekt určen?

Vytvořený vzdělávací program je určen pro žáky druhého stupně základních škol na území Hlavního města Praha. Do pilotní fáze se zapojí čtyři vybrané pražské základní školy a také skupina žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
Program je určen i pro pedagogy z vybraných pražských základních škol, pro které bude v rámci projektu vytvořena metodika pro realizaci vzdělávacího programu a také se zúčastní plánovaných workshopů.
 
Osloveny byly základní školy z MČ Praha 6 a z MČ Praha 2.
Vzdělávací program: Já Praze, Praha mně
Prioritní osa: 4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl: SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001463
Datum zahájení projektu: 1.6.2020
Datum ukončení projektu: 31.5.2022
2022 © GreenDot | Vytvořil jirimolnar.cz